2015 m. balandžio 24 d.

Seime svarstomas socialinių iniciatyvų įstatymas

Balandžio 22 d. LR Seime vyko diskusija „Įmonių socialinių iniciatyvų skatinimo reglamentavimas“, kurioje buvo pristatytas atnaujintas įstatymo projektas bei jį lydintys teisės aktų projektai.

Diskusijoje dalyvavo asocijuotų struktūrų, visuomeninių organizacijų, verslo įmonių bei LR Finansų ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų atstovai.

 

Susitikime LAVA poziciją išsakė Tarybos narė Vaiva Bražionytė.

Darbdavio ir darbuotojo santykiai naujo įstatymo projekte

Lietuvos atsakingo verslo asociacija LAVA (asociacija)  beveik prieš metus, 2014 m. gegužės mėnesį, pateikė siūlymus seimo narės D. Mikutienės inicijuotam įstatymo projektui, dėl teisės aktų, skatinančių įmonių socialines iniciatyvas darbo vietoje, tobulinimo.

Įstatymo rengimą paskatino darbdavių iniciatyva rūpintis savo darbuotojų sveikata bei gerove. Praėjo tie laikai, kai įmonė savo privalumu laikė laiku mokamą atlyginimą. Dabar tam, kad priviliotų ir išlaikytų gerą darbuotoją ir pasiektų geresnių rezultatų, reikia kur kas daugiau, todėl atsakingi darbdaviai siūlo savo darbuotojams papildomas socialines garantijas, už kurias dar ir sumoka mokesčius .

Socialinės įmonių iniciatyvos ne tik pritraukia ir išlaiko darbuotojus, jos didina jų motyvaciją rūpintis sveika gyvensena, siekti geresnių rezultatų. Sveikas, pozityviai nusiteikęs darbuotojas yra kur kas naudingesnis, nes darbe patiriamas stresas, profesinės ligos ir sumažėjęs darbingumas tiesiogiai atsiliepia ir įmonių veiklos rezultatams, todėl prevencinės priemonės darbuotojų sveikatai, darbingumui išsaugoti yra naudingos abiems pusėms ir, be abejo, pačiai valstybei.

Įstatymo rengėjų nuomone, įmonė, kuri skiria lėšų darbuotojų saugiai, švariai aplinkai kurti, kvalifikacijos ir kompetencijos kėlimui, sveikatos tikrinimui bei tyrimams, darbuotojų sveikatinimui, turi sulaukti ir deramo valstybės įvertinimo. Galiausiai, turėtumebūti konkurencingi tokioms šalims kaip Švedija, Danija ar Nyderlandai, kur ši praktika jau įgyvendinta. Įstatymų leidėjai prisiima atsakomybę sukurti įstatymų bazę tokių iniciatyvų motyvacijai per palankias mokestines lengvatas.

Tačiau įstatymas pretenduoja apibrėžti tokio pobūdžio iniciatyvas kaip organizacijų socialinę atsakomybę.

LAVA požiūris ir pasiūlymai

Kaip ir prieš metus, taip ir dabar, svarstymui posėdyje buvo pateiktas įstatymo projektas „Dėl įmonių socialinių iniciatyvų skatinimo“ bei siūlomos pataisos: Lietuvos Respublikos „Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 17 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 261 straipsniu“ , Lietuvos Respublikos „Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 9 straipsnio pakeitimo įstatymo“, Lietuvos Respublikos „Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 37, 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo“.

LAVA teigiamai vertina Seimo narių žingsnius, kuriais siekiama didinti darbdavių atsakomybę ne tik užtikrinant saugią ir sveiką darbo aplinką, bet ir investuojant į darbuotojų sveikatą bei gerovę, didinant motyvaciją gyventi sveikai, kas, neabejotinai, gali prisidėti prie atsakingo verslo plėtros Lietuvoje.

LAVA Tarybos narė Vaiva Bražionytė pristatė šią nepasikeitusią LAVA poziciją - rekomendaciją atsisakyti siekio šiuo įstatymu aprėpti visą verslo socialinio atsakingumo veiklą ir orientuotis tik į darbo santykius. Įstatymas bei jo pavadinimas turėtų būti patikslintas, susietas konkerčiai su darbuotojų socialinės gerovės iniciatyvų skatinimu, nesusiaurinant socialinės atsakomybės sąvokos.

Jei šis įstatymas apims tik vieną konkrečią sritį (darbdavio ir darbuotojo santykius – papildomas socialines garantijas, naudas), reikia atitinkamai pakoreguoti ir įstatymo tikslus bei apimtį, nes šiuo metu jis yra labai platus aprėpties prasme (aprašoma daug ĮSA sričių), bet siauras taikymo mastu (lengvatos taikomos, tik įgyvendinantiems iniciatyvas darbo santykių srityje).

Įstatymo projekte numatyta, jog įmonių teikiamos paslaugos darbuotojams ar darbuotojų šeimos nariams gali būti įvairios: sveikatinimo, sporto ir poilsio, maitinimo ir vežiojimo, kompetencijos ugdymo, darbo aplinkos gerinimo, šeimų gerovės tobulinimo, pagalbos apsirūpinant būstu, pensijos kaupimo, gyvybės draudimo, sveikatos draudimo ir kitos kolektyvinėje sutartyje ar susitarime numatytos paslaugos.

Atkreiptas dėmesys, kad, LAVA nuomone, apibrėžiant ir vertinant socialiai atsakingas įmones vykdant viešuosius pirkimus ir pan., siūlomi kriterijai (pvz. ĮSA ataskaitų buvimas) nėra pakankamai objektyvūs.

LAVA taip pat patarė atsisakyti siūlymo įvesti e-korteles socialinių iniciatyvų apskaitai, kadangi šiuo metu mobiliosios ar kitos technologijos leidžia atsisakyti perteklinių apskaitos įrankių.

Asociacijos pastebėjimu, darbuotojų gerovei vykdomų iniciatyvų finansiniai ir mokestiniai aspektai šiandien turi įvairių trūkumų, tad būtų verta svarstyti, kaip juos spręsti pasitelkus šiuo metu rinkoje kolektyvines sutartis įgyvendinančių įmonių patirtį.

Kitos pastabos

Buvo išreikšta nuomonė, kad įmonių iniciatyvų, nukreiptų darbuotojo ir (ar) jo šeimos narių naudai, sampratą bei jų įgyvendinimo principus galima būtų apibrėžti LR darbo kodekse. Kitas būdas - darbuotojų socialinės gerovės iniciatyvų skatinimą apibrėžti LR darbo kodekse, nekuriant naujo įstatymo.

Iniciatyvų įgyvendinimas, galimybė jomis naudotis be diskriminacijos ir apribojimų visiems darbuotojams ir / ar jų šeimos nariams turėtų būti  numatytos įmonės kolektyvinėje sutartyje.

Tai skatintų įmones daugiau dėmesio ir lėšų skirti darbuotojų darbo sąlygų gerinimui, sveikatinimo bei darbingumo atstatymo programoms; motyvuotų pasirašyti kolektyvines sutartis bei daugiau dėmesio skirti socialiniam dialogui įmonės viduje.

Diskusijos metu ne tik LAVA, bet ir kiti susitikimo dalyviai rengiamam įstatymo projektui pritarė iš dalies ir įvardijo sritis, kuriose yra būtina daryti pakeitimus.

Laukiama korekcijų

Susitikimo pabaigoje seimo narė D. Mikutienė bei įstatymo rengėjų grupė informavo, jog artimiausiu metu įstatymo ir jį lydinčių dokumentų projektas bus patobulintas bei, suderinus su suinteresuotomis šalimis, teikiamas vertinti LR Seimui. 

Artimiausiu metu LAVA pateiks savo nariams atnaujintas įstatymo ir jį lydinčių dokumentų versijas.

 

Pagengė: LAVA tarybos narė
Vaiva Bražionytė

Foto: LR Seimas

 

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts