2013 m. gegužės 15 d.

JT vystymo programa baigia veiklą Lietuvoje

2013 m. gegužės 14, Vilnius.

Šiandien Jungtinių Tautų vystymo programa (JTVP) surengė baigiamąją veiklos Lietuvoje konferenciją, kurioje apžvelgti pagrindiniai JTVP veiklos prioritetai 2006-2012 m., rezultatai ir gerosios praktikos pavyzdžiai įgyvendinant socialines, aukštojo mokslo tarptautiškumo ir verslo skatinimo iniciatyvas Lietuvoje.

Konferenciją atidarė Jungtinių Tautų (JT) Generalinio sekretoriaus pavaduotoja, Jungtinių Tautų vystymo programos (JTVP) Administratoriaus pavaduotoja ir Regioninio biuro Europos ir NVS šalims direktorė Cihan Sultanoglu ir Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Images/undp-logo.jpg

 Konferencijoje dalyvavo JTVP veiklos partneriai, valstybės institucijų atstovai bei užsienio šalių, besidominčių Lietuvos vystymosi patirtimi ir pristatantys savo patirtį, atstovai iš Baltarusijos, Bulgarijos, Buvusios Jugoslavijos Makedonijos Respublikos, Juodkalnijos, Lenkijos ir Turkijos.

"JTVP didžiuojasi partneryste su Lietuva, kuri tęsiasi nuo 1992 metų. Džiugu, kad galėjome kartu su nacionaliniais ir  vietos partneriais prisidėti prie Lietuvos pažangos įvairiose srityse, kurios liudininkais esame šiandien. Nors JTVP baigia veiklą Lietuvoje, siekiame ir toliau bendradarbiauti su Lietuvos Vyriausybe perduodant vertingą Lietuvos pereinamojo laikotarpio patirtį kitomis valstybėmis, kuriose veikia JTVP ir kuriose ši patirtis yra paklausi ir laukiama", - teigė C. Sultanoglu.

Nuo 1992 metų JTVP buvo Lietuvos Vyriausybės ir visuomenės partneriu, talkinusiu šaliai įveikiant pereinamojo laikotarpio ekonominius, socialinius, aplinkosauginius ir valdymo sunkumus. 2004 m. Lietuvai įstojus į ES, JTVP užbaigė programinį veiklos ciklą ir 2005 m. pabaigoje buvo transformuota į projektų biurą, kurio veikla buvo grindžiama lygiaverte partneryste, nebeskiriant naujų JTVP finansinių lėšų. Laikotarpiu nuo 2006-2012 m. JTVP kartu su partneriais įgyvendino naujoviškas ir reikšmingas socialinės aprėpties, mokymosi iš praktinės patirties ir atsakingo verslo skatinimo iniciatyvas, kuriose išbandyti sprendimai galėtų būti gerosios praktikos pavyzdžiais šalyje ir regione.

Laikotarpiu nuo 2006-2012 m. JTVP kartu su partneriais sukūrė ir išbandė įvairius inovatyvius darbo su pažeidžiamais asmenimis sprendimus; prisidėjo prie Nacionalinės Įmonių socialinės atsakomybės skatinimo programos kūrimo bei įgyvendino didžiąją dalį programos priemonių; subūrė トPatirties partnerių" tinklą, kuriame dalyvauja daugiau kaip 100 tarptautinių organizacijų ir įmonių, priimančių Lietuvos studentus ir dėstytojus tarptautinei praktikai užsienyje; paskatino ĮSA patarėjų tinklo susikūrimą; surengė daugybę Lietuvos pereinamojo laikotarpio patirties pasidalinimo vizitų kitoms regiono šalims.

"JTVP veikla Lietuvoje po 2006 metų atspindi naują JTVP bendradarbiavimo su Lietuva etapą, pagrįstą partnerystės santykiais, kurios dėka Lietuva galėjo naudotis JTVP pasaulinio tinklo sukaupta patirtimi bei JTVP gebėjimais suburti įvairių sričių partnerius bendriems tikslams pasiekti. Tikimės, kad sukurtas inovacijas ir pasiektus rezultatus toliau plėtos Lietuvos organizacijos, o kai kurios taps regioninių iniciatyvų pagrindu", - teigė  Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje vadovė Lyra Jakulevičienė.

JTVP veiklos Lietuvoje 2006-2012 m. analitinė apžvalga konstatuoja, kad JTVP išbandytos socialinės inovacijos turėjo teigiamą poveikį pažeidžiamiems asmenims projektų vietovėse. JTVP socialinių inovacijų projektai  orientavosi į naujus, Lietuvoje dar neišbandytus metodus ir praktinius sprendimus. Be to, JTVP iniciatyvos išsiskyrė tuo, kad projektinės patirties pagrindu JTVP nuolatos teikė pasiūlymus dėl ES finansavimo mechanizmų bei politikos instrumentų tobulinimo. Bene reikšmingiausi JTVP įgyvendinti valstybinio planavimo projektai, kurie turėjo didžiausią įtaką viešosios politikos formavimui ir įgyvendinimui, ypač - ĮSA praktikų plėtrai ne tik šalyje, bet ir regione (pagrindiniai veiklos rezultatai pristatomi papildomoje informacijoje, pridedamoje prie šio pranešimo).

Pranešimas spaudai. Daugiau informacijos: Ieva Labanauskienė,
ieva.labanauskiene@undp.org; 8 675 33928

 

JTVP VEIKLOS LIETUVOJE APŽVALGA

Pagrindiniai veiklos rezultatai 2006-2012 m. laikotarpyje

2006-2012 m. laikotarpyje JTTVP veikla Lietuvoje buvo grindžiama lygiaverte partneryste, nebeskiriant naujų JTVP finansinių lėšų. Iš viso JTVP su partneriais įgyvendino 9 ES lėšomis finansuotus projektus už 17,9 mln. Lt. Taip pat JTVP įgyvendino Europos komisijos (EK) ir kitų šaltinių finansuotus projektus Įmonių socialinės atsakomybės skatinimo srityje už 955 tūkst. Lt. bei baigė įgyvendinti Pasaulio aplinkos fondo (PAF) projektus.

Socialinių inovacijų srities projektai skatino kompleksinius veiksmus, kurie padėtų socialinės rizikos asmenims įsitraukti į visuomenę ir darbo rinką.  Socialinė atskirtis - daugialypis reiškinys  glaudžiai susijusi su nepritekliumi ir skurdu, kurį dažnai nulemia bedarbystė.  Atskirtį patiriančių asmenų įsitraukimą į darbo rinką dažnai apsunkina socialinės, psichologinės, ekonominės priežastys: gyvenamoji vieta (pvz., kaimo vietovė), padėtis darbo rinkoje, galimybės gauti paslaugas, darbdavių požiūris į juos, jų pačių menkas savęs vertinimas, nenoras prarasti išmokas, neatitinkanti rinkos poreikių kvalifikacija, darbo ir socialinių įgūdžių stoka ir kita.Visų šių problemų negali ir neprivalo išspręsti viena institucija ar organizacija. Vakarų Europos šalyse įprasta, jog socialinių paslaugų srityje glaudžiai bendradarbiauja valdžios, nevyriausybinis ir privatus sektorius. Šis, kol kas dar mažai Lietuvoje taikomas metodas, padeda specialistams kompleksiškai ir individualizuotai spręsti socialinės atskirties ir rizikos grupių integracijos į darbo rinką problemas. JTVP įgyvendintų socialinių inovacijų projektų metu tokio kompleksinio atsako metodai buvo sukurti ir pradėti diegti integruojant į visuomenę ir darbo rinką ilgalaikius bedarbius.

JTVP vykdytų socialinių projektų dėka buvo sukurtos ar adaptuotos tokios socialinės inovacijos, kaip Kartų namai (daugiafunkcinis bendruomenės centras, kuriame sujungiant vietos bendruomenės specialistų ir savanorių pastangas, teikiamos  paslaugos pagal individualų poreikį  ir organizuojamos kultūrinės, edukacinės bei verslumo skatinimo veiklos vietos žmonėms; projekto metu Kartų namai buvo įsteigti 4 kaimiškose vietovėse); savipagalbos ir socialinių rizikų prevencijos šeimose metodas Home-Start (inovatyvus bendradarbiavimo būdas tarp bedarbio ar socialiai atskirto žmogaus, šiuo atveju paslaugų teikėjo, ir socialiai jautrios šeimos, šiuo atveju paslaugos gavėjos, kurį taikant stiprinamas prevencinis darbas); alternatyvi vaikų priežiūra kaime padedant tėvams integruotis į darbo rinką, kurios esmė - organizuoti alternatyvias vaikų priežiūros paslaugas kaimo vietovėse, o jų teikimui įdarbinant ir vaikų tėvus ir kt.

Lietuvoje JTVP atliko kertinį nacionalinį vaidmenį suburdama įvairaus lygio ir sričių partnerius bendram darbui. Nors partnerystės nėra naujas reiškinys projektuose, JTVP 2006-2012 m. laikotarpyje visgi pavyko sukurti naujų, šalyje dar neišbandytų partnerystės formų.

1.              NVO ir verslo partnerystės.  Šiomis partnerystėmis buvo siekta praktiniais pavyzdžiais parodyti NVO ir verslo bendros veiklos naudą, apibendrinti šią patirtį ir paskleisti tarp NVO ir įmonių. NVO - verslo partnerysčių modelis rėmėsi sėkmingai JTVP administruotos Pasaulio aplinkos forumo Mažųjų projektų programos valdymo principu, kurio esmė - lankstus  projektų atrankos būdas bei glaudus bendradarbiavimas s projektų vykdytojais, teikiant pagalbą ir tarpininkavimą. Šios iniciatyvos dėka Lietuvoje pirmą kartą atsirado partnerystės brokerio pareigybė. Partnerysčių dėka buvo išbandytos ir atvertos naujos bendradarbiavimo galimybės, kurios padėjo pagrindą NVO ir verslo pasitikėjimui ir supratimui, be kurio nebūtų įmanomas tolesnis bendradarbiavimas.

2.              Tarptautinis mokymosi iš praktinės patirties tinklas "PATIRTIES PARTNERIAI". Šis  tinklas atspindi inovatyvią partnerystę tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų ir tarptautinių partnerių, kuri prisideda prie Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo ir studijų proceso tobulinimo. JTVP sukūrė ir koordinavo daugiau kaip 100 tarptautinių partnerių tinklą. Šis tinklas ir nacionalinė sistema jam valdyti suteikia galimybes išsiųsti Lietuvos studentus ir dėstytojus į praktiką ar stažuotes užsienio valstybėse pagal vieningus proceso organizavimo ir kokybės užtikrinimo principus.

2006-2012 m. veikloje labiausiai išsiskiria JTVP veiklos poveikis politikos formavimui įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) srityje. JTVP atliko reikšmingą vaidmenį  Lietuvos socialiai atsakingo ir tvaraus verslo politikos formavimui ir įgyvendinimui: JTVP buvo pirmoji ĮSA idėjų sklaidos iniciatorė Lietuvoje, dar 2004 m. pristačiusi JT Pasaulinį susitarimą (UN Global Compact), bendrų pastangų su partneriais dėka buvo parengtas ir patvirtintas pirmosios nacionalinės ĮSA plėtros darbotvarkės projektas, Nacionalinė ĮSA plėtros programa 2009-2013 m. ir jos įgyvendinimo priemonių planas 2009-2011 m.

ĮSA skatinimui ypač svarbus pirmasis ĮSA veiklos ekonominės naudos verslui tyrimas, teigiantis, jog ĮSA iniciatyvos Lietuvos įmonėse vidutiniškai sukuria 45 proc. investicijų grąžą. Visa apimančių politinių, metodinių ir praktinių priemonių ir veiksmų gausa padėjo tvirtą pagrindą tolesnei ĮSA iniciatyvų plėtrai šalyje.

Pagrindiniai veiklos rezultatai 1992-2005 m. laikotarpyje

JTVP Lietuvai pagalbą pradėjo teikti 1992 m. Atsižvelgdama į prioritetinius Lietuvos poreikius ir JTVP parengė keturias bendradarbiavimo su Lietuva programas. Visos programos buvo finansuojamos iš JTVP išteklių ir kitų donorų. Per 1992-2005 veiklos metų laikotarpį JTVP suteikė beveik 20 milijonų JAV dolerių paramą Lietuvos prioritetinių vystymosi tikslų įgyvendinimui. Svarbiausios JTVP Lietuvoje veiklos 1992-2005 m. laikotarpyje:

"                Skurdo mažinimas. JTVP iniciatyva skurdo mažinimo klausimas buvo įtrauktas į politinę darbotvarkę. Svarbus JTVP vaidmuo ir rengiant skurdo mažinimo priemones bei instrumentus, statistiškai analizuojant skurdą ir didinant visuomenės informuotumą skurdo mažinimo klausimais, bei Nacionalinė skurdo mažinimo strategiją, kurią rengiant JTVP indėlis buvo ypač svarbus.

"                ŽIV/AIDS. JTVP parama nacionaliniame lygmenyje apėmė prevenciją ir sveikatos priežiūrą bei nuolatinį prevencijos propagavimą, kuris nukreiptas į didžiausios rizikos grupes, intraveninių narkotikų vartotojus, jaunimą, moteris. Be projektų vietos lygmenyje JTVP taip pat prisidėjo prie strateginių ŽIV/AIDS iniciatyvų, pvz.: Baltijos jūros iniciatyvos ir ŽIV prevencijos Baltijos jūros regione veiksmų plano rengimo (kartu su USAID ir JT UNAIDS organizacijomis) bei Tarp-regioninės partnerystės prieš AIDS.

"                Demokratinė visuomenė. Ypač svarbų vaidmenį JTVP suvaidino steigiant Ombudsmeno institucijas bei stiprinant トtrečiojo sektoriaus" vaidmenį. Prie Lietuvos parlamentinio Ombudsmeno biuro steigimo 1995 m. prisidėjo įvairios ministerijos, JTVP, Danija, Norvegija, Suomija ir Švedija. Tai buvo pirmasis toks biuras visoje Vidurio ir Rytų Europoje. Tolesnė JTVP veikla vystant demokratines institucijas leido įsteigti Lygių galimybių ombudsmeno instituciją 1999 m. Taip pat JTVP ir partneriai įdėjo nemažai pastangų, kad padėtų vietos ir nacionalinėms nevyriausybinėms bei bendruomenės organizacijoms padėti pačioms užpildyti pilietines spragas. JTVP parama buvo skiriama tokiom organizacijoms kaip NVO Informacijos ir paramos centras, Žmogaus teisių centras, Piliečių konsultavimo biuras, Valstybės tarnautojų kalbų centras, Lietuvos inovacijų centras, Moterų Informacijos centras ir Vyrų krizių ir informacijos centras.      

"                Žmogaus teisės. JTVP pagalba sukurtas Žmogaus teisių veiksmų planas buvo puikus pavyzdys kaip sėkmingai galima sutelkti bendras pastangas vienos srities kontekste siekiant gerinti demokratinį valstybės valdymą. Inicijavusi šio strateginio dokumento parengimą, JTVP padėjo sukurti nuoseklesnę žmogaus teisių Lietuvoje stebėsenos sistemą, o ši savo ruožtu padėjo šalies piliečiams geriau suvokti savo teises, užtikrino geresnę žmogaus teisių apsaugą ir įgalino visuomenės narius jomis geriau pasinaudoti.  Svarbu pažymėti, kad šis Lietuvos planas buvo pirmasis JTVP Regioninės atstovybės Europos ir NVS šalių regione, kurį patvirtinto parlamentas, ir pirmasis pasaulyje HURIST programos (žmogaus teisių stiprinimo) kontekste. Šio plano turiniu jau yra pasinaudojusios kitos šalys (Moldovoje, Nepale, Mongolijoje).

"                Aplinkosauga. Padedant JTVP buvo parengta Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, Lietuva prisijungė prie daugelio pagrindinių tarptautinių aplinkos apsaugos konvencijų. Taip pat JTVP suvaidino svarbų vaidmenį padėdama vystyti pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimus aplinkosaugos srityje. JTVP programa - Pasaulio aplinkos fondo (PAF) Mažųjų projektų programa (MPP) parengė mechanizmą, padedantį apjungti visuotines bendruomenės, vietos valdžios institucijų ir nevyriausybinių organizacijų pastangas ir veiksmus. MPP Lietuvoje galima laikyti vienu iš sėkmingiausių JTVP projektų.

"                Vystomasis bendradarbiavimas.  Per 16 pereinamojo laikotarpio metų Lietuva išmoko ne vieną svarbią pamoką. Siekdama prisidėti prie šių procesų JTVP kartu su Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija priėmė svarbų strateginį sprendimą padėti Lietuvai kaip būsimai donorei stiprinti institucijų gebėjimus. JTVP vykdyti svarbiausi veiksmai šioje srityje: visuomenės sąmoningumo didinimo kampanija, Lietuvos patirties ir ekspertų duomenų bazė, susisteminanti Lietuvos sukauptą patirtį, žinias ir kompetenciją būsimoms kartoms ir būsimiems plėtros projektams.

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts